Przejdź do treści

Regulamin korzystania z newsletterów

§ 1
Definicje Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Newsletterów;
2. dostawca treści cyfrowej – oznacza: Łukasz Milak-Kalinowski, administrator strony milakart.com
3. odbiorca treści cyfrowej – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Newsletterów lub/i Serwisu na podstawie Regulaminu.
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub
b) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub
c) jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych;
4. strona www – oznacza portal internetowy prowadzony przez dostawcę treści cyfrowej w domenach internetowych, do których prawa przysługują dostawcy treści cyfrowej;
5. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez dostawcę treści cyfrowej pod adresem internetowym www.milakart.com/subskrybuj-newsletter. Zmiana adresu Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie na stronie www. oraz w Serwisie i staje się skuteczna z datą zamieszczenia tej zmiany;
6. Narzędzia internetowe – oznaczają oprogramowanie i Formularze udostępniane odbiorcy treści cyfrowej w Serwisie lub/i na stronach www, w celu zamawiania i korzystania z Newsletterów, a także Linki aktywacyjne i Linki dezaktywacyjne udostępniane odbiorcy treści cyfrowej w celu potwierdzenia zamówienia danego Newslettera lub rezygnacji z jego otrzymywania;
7. Newsletter – oznacza zbiór informacji przesyłanych przez dostawcę treści cyfrowej na udostępniony mu przez dostawcę treści cyfrowej adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe dostawcy treści cyfrowej lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez dostawcę treści cyfrowej lub/i inne osoby, w szczególności informacje handlowe;
8. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2
Postanowienia wstępne 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania przez odbiorców treści cyfrowej z Newsletterów. Regulamin został wydany w oparciu o przepisy Ustawy.
2. Oprogramowanie, interfejs, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych i treści Serwisu oraz elementy graficzne i treści Newsletterów stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw własności intelektualnej przysługujących dostawcy treści cyfrowej lub/i osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
3. Odbiorca treści cyfrowej nie jest uprawniony do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko w celu zapoznania się z ich treścią.
4. Korzystanie z Newsletterów oraz Serwisu jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że odbiorca treści cyfrowej jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów.
5. Wykaz Newsletterów, które odbiorca treści cyfrowej może zamówić, jest dostępny w Serwisie.
6. Dostawca treści cyfrowej może w każdym czasie zakończyć wydawanie danego Newslettera, zmienić jego tematykę i/lub częstotliwość ukazywania się.
7. Odbiorca treści cyfrowej może zamówić dowolną ilość Newsletterów spośród dostępnych w Serwisie.
8. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez dostawcę treści cyfrowej dla danego Newslettera.
9. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do informacji przesyłanych przez dostawcę treści cyfrowej użytkownikom publikacji elektronicznych licencjonowanych przez tych użytkowników od dostawcy treści cyfrowej.

§ 3
Warunki korzystania z Newsletterów, dane osobowe
1. Zamówienie i rezygnacja z otrzymywania Newsletterów następuje za pomocą Narzędzi internetowych dostępnych na stronach www, w Serwisie lub w treści wiadomości elektronicznych skierowanych do odbiorcy treści cyfrowej przez dostawcę treści cyfrowej na udostępniony dostawcy treści cyfrowej przez odbiorcę treści cyfrowej adres poczty elektronicznej.
2. W celu zamówienia i korzystania z Newslettera odbiorca treści cyfrowej powinien dokonać czynności: wypełnić Formularz Newslettera, zaznaczyć odpowiednie pola zgód i przesłać do dostawcy treści cyfrowej ten Formularz poprzez kliknięcie pola „Zapisz” znajdującego się w Formularzu;
3. Potwierdzenie zamówienia Newslettera przez odbiorcę treści cyfrowej w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest jednocześnie równoznaczne ze/z:
a) złożeniem przez odbiorcę treści cyfrowej lub przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego odbiorcy treści cyfrowej nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą;
b) upoważnieniem dostawcy treści cyfrowej do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez odbiorcę treści cyfrowej z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez dostawcę treści cyfrowej w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez odbiorcę treści cyfrowej informacji handlowych pochodzących od dostawcy treści cyfrowej oraz innych osób;
c) upoważnieniem dostawcy treści cyfrowej do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego odbiorcy treści cyfrowej nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem odbiorcy treści cyfrowej i złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzu.
4. Odbiorca treści cyfrowej zobowiązany jest podawać w Formularzu wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularzy jest wyłącznie odbiorca treści cyfrowej, a w przypadku odbiorcy treści cyfrowej nieposiadającego zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego odbiorcy treści cyfrowej.
5. Dostawca treści cyfrowej zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez odbiorcę treści cyfrowej lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego odbiorcy treści cyfrowej nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celu ustalenia, czy dane te są zgodne z prawdą. odbiorca treści cyfrowej lub przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny odbiorcy treści cyfrowej nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia dostawcy treści cyfrowej przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę dostawcy treści cyfrowej.
6. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia dostawcy treści cyfrowej do zaprzestania świadczenia na rzecz odbiorcy treści cyfrowej usług określonych w Regulaminie.
7. Udostępniony dostawcy treści cyfrowej adres poczty elektronicznej odbiorcy treści cyfrowej będzie przetwarzany przez dostawcę treści cyfrowej w celach udostępniania odbiorcy treści cyfrowej Newslettera.
8. Administratorem danych osobowych odbiorców treści cyfrowej oraz przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych odbiorców treści cyfrowej nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest dostawca treści cyfrowej.
9. Udostępnienie dostawcy treści cyfrowej adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usług określonych w Regulaminie.
10. Odbiorcy treści cyfrowej oraz przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym odbiorcy treści cyfrowej nieposiadającego zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
11. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez dostawcę treści cyfrowej danych osobowych odbiorcy treści cyfrowej jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług określonych w Regulaminie.
12. Zgoda na przetwarzanie przez dostawcę treści cyfrowej danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego odbiorcy treści cyfrowej nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem odbiorcy treści cyfrowej oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzach może zostać w każdej chwili cofnięta przez odpowiednio przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, co jest równoznaczne ze złożeniem przez odbiorcę treści cyfrowej oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług określonych w Regulaminie.
13. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbiorcy treści cyfrowej dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez odbiorcę treści cyfrowej w ramach Newsletterów informacji handlowych pochodzących od dostawcy treści cyfrowej lub innych osób. Dostawca treści cyfrowej nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych odbiorcy treści cyfrowej osobom trzecim, o których mowa w zdaniu poprzednim bez spełnienia obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

§ 4
Prawa i obowiązki odbiorcy treści cyfrowej
1. Dostawca treści cyfrowej dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Newsletterów było możliwe dla odbiorców treści cyfrowej posiadających popularne przeglądarki internetowe, systemy operacyjne, programy obsługujące pocztę elektroniczną, rodzaje komputerów oraz typy połączeń internetowych. Jednakże Dostawca treści cyfrowej nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Newsletterów. Ponadto oprogramowanie Serwisu i Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera odbiorcy treści cyfrowej.
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające odbiorcy treści cyfrowej korzystanie z Newsletterów, z zastrzeżeniem ust. 1, to:
a) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (aktualna wersja);
oraz
b) program (offline lub online) obsługujący pocztę elektroniczną.
3. Bez uprzedniej zgody dostawcy treści cyfrowej , odbiorca treści cyfrowej nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie.
5. Odbiorca treści cyfrowej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny odbiorcy treści cyfrowej nieposiadającego zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest do zapewniania spełnienia i przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu przez odbiorcę treści cyfrowej, którego reprezentuje.
6. Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Stronami na czas nieoznaczony.
7. Odbiorca treści cyfrowej może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie. odbiorca treści cyfrowej nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Rezygnacja z usług określonych w Regulaminie następuje za pomocą wysłania wiadomości e-mail o treści zawartej w wiadomości elektronicznej wysłanej do odbiorcy treści cyfrowej przez dostawcę treści cyfrowej w chwili zapisu do Newslettera, w tym w każdym Newsletterze. Wiadomość musi zostać wysłana na adres podany w wiadomości aktywacyjnej.
8. Dostawca treści cyfrowej oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie odbiorca treści cyfrowej ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. odbiorca treści cyfrowej akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 5
Zakres odpowiedzialności i prawa Dostawcy treści cyfrowej
1. Dostawca treści cyfrowej jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane:
a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b) przyczynami niezależnymi od Dostawcy treści cyfrowej (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. Dostawca treści cyfrowej nie ponosi odpowiedzialności:
a) za treści Newsletterów pochodzące od innych osób niż dostawca treści cyfrowej , w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe tych osób;
b) z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez odbiorcę treści cyfrowej w związku z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie;
c) za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od dostawcy treści cyfrowej;
d) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;
e) za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);
f) za treści otrzymywane i wysyłane przez odbiorców treści cyfrowej za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w Formularzach jakiekolwiek dane lub/i informacje;
g) za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami odbiorcy treści cyfrowej, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
3. Dostawca treści cyfrowej ma prawo do wypowiedzenia dostawcy treści cyfrowej umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
4. Dostawca treści cyfrowej może odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
5. Dostawca treści cyfrowej zastrzega sobie prawo do:
a) rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie;
b) zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w Regulaminie;
c) rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usług określonych w Regulaminie,
bez uprzedniego informowania o tym odbiorców treści cyfrowej.
6. W przypadku naruszenia przez odbiorcę treści cyfrowej przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, dostawca treści cyfrowej jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Dostawca treści cyfrowej zawiadomi odbiorcę treści cyfrowej za pośrednictwem wiadomości elektronicznej o zamiarze zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Jednocześnie w zawiadomieniu dostawca treści cyfrowej wezwie odbiorcę treści cyfrowej do zaprzestania naruszeń przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu lub/i udzielenia dostawcy treści cyfrowej stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 (trzy) dni. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu lub/i udzielenia przez odbiorcę treści cyfrowej niewiarygodnych wyjaśnień lub/i braku wyjaśnień, Dostawca treści cyfrowej może zaprzestać świadczenia usług określonych w Regulaminie, o czym odbiorca treści cyfrowej może zostać poinformowany.
7. Dostawca treści cyfrowej jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego zawiadomienia odbiorcy treści cyfrowej, w następujących przypadkach:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie przez dostawcę treści cyfrowej danych osobowych odbiorcy treści cyfrowej dla celów określonych w Regulaminie;
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego odbiorcy treści cyfrowej nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów reprezentowania odbiorcy treści cyfrowej i złożenia oświadczeń określonych w Regulaminie i Formularzach;
c) w przypadku udostępnienia przez odbiorcę treści cyfrowej nieprawdziwych danych osobowych;
d) w przypadku rezygnacji przez odbiorcę treści cyfrowej z usług określonych w Regulaminie.

§ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Odbiorca treści cyfrowej może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej kontakt@panilustrator.art.
2. Dostawca treści cyfrowej zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji.
3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Dostawca treści cyfrowej może wezwać odbiorcę treści cyfrowej do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
4. Odpowiedź na reklamację dostawca treści cyfrowej kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez odbiorcę treści cyfrowej w Formularzu.

§ 7
Zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia w Serwisie.
2. Dostawca treści cyfrowej zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Dostawca treści cyfrowej poinformuje odbiorców treści cyfrowej przez umieszczenie w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu odbiorcy treści cyfrowej zostaną dodatkowo powiadomieni przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Powiadomienie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać odbiorcę treści cyfrowej, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Newslettera w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.